Que Son. Marc Normatiu

Les mesures de seguretat obligatòries que han de disposar les joieries, argenteries i/o tallers de joieria o argenteria, amb independència de comerços detallistes, majoristes, indústries o tallers artesanals.

Normativa bàsica:

  • Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana. BOE Núm. 46 de 22 de febrer.
  • Llei 23/1992 de 30 de juliol de Seguretat Privada BOE Núm. 186 de 4 d’agost.
  • Reial Decret 2364/1994 de 9 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat Privada BOE Núm. 8 de 10 de gener de 1995.
  • Ordre de 23 d’abril de 1997 per la qual  es concreten determinats aspectes en matèria de mesures de seguretat, en compliment del Reglament de Seguretat Privada. BOE Núm 108 de 6 de maig.
  • Resolució de 16 de novembre de 1998, de la Secretaria d’Estat de Seguretat, per la qual s’aproven els models oficials dels Llibres-Registre que s’estableixen en el Reglament de Seguretat Privada  BOE Núm. 295 de 10 de desembre
  • Reial Decret 1123/2001, de 19 d’octubre, pel qual es modifica parcialment el Reglament de Seguretat Privada, aprovat pel Reial Decret 2364/1994, de 9 de desembre
  • Ordre IRP/198//2010, de 29 de març del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per la qual s’estableixen els criteris d’actuació per al manteniment i la verificació dels sistemes de seguretat i comunicació a la policia de la Generalitat.
  • Ordre INT/316/2011, d’1 de febrer, sobre funcionament dels Sistemes d’alarma en l’ambit de seguretat privada
  • Ordre INT/317/2011, d’1 de febrer, sobre mesures de seguretat privada.